Videod   |   Eelinfod

 

Kanepi ajurünnaku jätkurünnak

PRESSITEADE 28.09.2004

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Klubi Majandusmagister (Klubi MM) kümme
liiget viisid möödunud laupäeval läbi Kanepi valla aktuaalsete
probleemidele lahenduste leidmiseks heategevusliku ajurünnaku. Tegemist
oli käesoleva aasta aprillis korraldatud ajurünnaku jätkukohtumisega, mis
sai teoks tänu kevadel Klubi MM poolt pakutud kümnete ideede
jätkusuutlikkusele.

Klubi MM heategevusliku ajurünnaku traditsioon sündis Vinni vallas 2003.
aasta kevadel, mil sinna kogunenud paarkümmend TTÜ majandusmagistranti
saatsid juhtimiskonsultant Marko Rillo modereerimisel korda Eestis
ainulaadse heateo – kahepäevased kõrgetasemelised mõttetalgud Eesti ühe
maapiirkonna majanduse arendamiseks ja elatustaseme tõstmiseks. Tänu
äärmiselt positiivsele tagasisidele Vinni vallavanema, majandusnõuniku ja
erinevate ettevõtjate poolt sai ettevõtmisest klubi iga-aastane
traditsioon.

Ajurünnakut korraldama ajendas Klubi MM soov osutada teaduslikku tuge
maapiirkondade peamise probleemi lahendamisel - kuidas tõsta elatustaset.
Samuti oli see hea võimalus rakendada klubiliikmete teadmisi ja kogemusi
Eesti maaelu edendamiseks. Peamiselt Tallinnas elavad ja töötavad
magistrandid said hea ülevaate, kuidas toimib majanduselu Eesti peamistest
tõmbekeskustest väljaspool.

Kutse tulla ajurünnakut pidama Kanepi piirkonda esitas ajurünnaku
moderaator Paavo Alale Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Ain Jõesalu, kelle
sõnul on objektiivset majanduslikku hinnangut Põlvamaal vaja just
nimetatud piirkonnale.

Käesoleva aasta aprillis panid TTÜ majandusmagistrandid pead kokku
Taevaskojas, et pakkuda ligi 100 ideed, mis aitavad kaasa Kanepi,
Kõlleste, Laheda ja Valgjärve valdade majandusaktiivsuse kasvule turismi,
elukeskkonna, ettevõtluskliima ja tootmise-teeninduse valdkonnas.
Möödunud laupäevasel jätkukohtumisel, mis leidis aset Kanepi valla
initsiatiivil, tegeleti aktuaalsetele probleemidele lahenduste leidmisega.

Magistrantide ja kanepilaste esindajad jagunesid ajurünnaku moderaatori
Paavo Ala avasõnade järel ajutööd alustades kolme töörühma. Esimene neist
tegeles Kanepi peatelje (Weizenbergi tänav-Erastvere ristmik) kui
piirkonna logistilise sõlmpunkti väljaarendamisega, teise ülesandeks oli
lahendada vallale eluliselt oluline teema - valla demograafilise
situatsiooni muutmine ja iibe tõstmine ning kolmas pidi tegema
ettepanekuid valla informatsioonisüsteemi parendamiseks, mis on hetkel
juba loomisjärgus.

Laupäeva õhtuks saadi ühise mõttetöö tulemused formuleeritud ja kanti
töörühmade poolt teistele osavõtjatele ning valla esindajatele ette peale
mida neil teemadel ühiselt ja pikalt diskuteeriti. Kõikide töögruppide
lahenduste ja ideede seas leidus nii täiesti uusi lähenemisi ja vaatenurki
kui ka mitmete, juba varem vallajuhtide ning elanike peades mõlgutatud
mõtete konstateerimisi, mis kinnitasid nende elluviimise kasulikkust.

Selle aasta 6-ndal oktoobril avatav Rõngu-Otepää-Kanepi magistraal on
muutmas Kanepi logistilist positsiooni tundmatuseni. Võtmelahendusena
esitas Kanepi peatelje kui piirkonna logistilise sõlmpunkti
väljaarendamisega tegelev töörühm mitmeid ideid, mis muudavad Kanepit
läbiva Weizenbergi tänava atraktiivsemaks, õdusamaks ja kergelt haaravalt
informatiivseks ka lihtsalt läbisõitjale, lootuses panna neidki Kanepis
peatust tegema, et nautida kohalikke hüvesid ja teenuseid. Töörühma
mõttetöö resultaat on oluliseks lähtematerjaliks Kanepi asula ja valla
üldplaneeringu ettevalmistamisel.

Valla demograafilise situatsiooni muutmisega tegelejad tõdesid, et
kohalike noorte tung linnadesse kõrgkooli ajaks ja ka aastakümneks peale
lõpetamist, on paratamatu ning isegi tänuväärne suund; tegeleda tuleb
nende tagasikutsumisega kui nad on jõudnud varasesse keskikka ning asuvad
looma peret ja otsivad kodu rahulikumas kohas kui suurlinnade keskused.
Elanikkond vallas on kahanemas kriitilise alampiirini, mis seab ohtu riigi
poolt finantseeritavate tähtsate kohalike asutuste - eeskätt gümnaasiumi
jt. - eksistentsi praegusel kujul majandusliku mõttekuse seisukohalt.
Teisalt on Eestiski hakanud levima suburbaniseerumise trend – on hakanud
kujunema elanikkond, kes soovib vahetada alalist elukohta linnast maale,
mis tagab olemasoleva gümnaasiumi efektiivsema kasutuse tulevikus, kuid
mille tähtsaks eeltingimuseks on just gümnaasiumi olemasolu. Kanepi soodne
asukoht, euroopalik maanteeühendus Tartuga ja Otepääga ning üha
kättesaadavam traadita internetiühendus vallas loob piirkonda
suburbaniseerumiseks mitmeid ideaalseid eeliseid.

Valla informatsioonisüsteemi töögrupp kinnitas oma ettekandes, et
infosüsteem on turunduse alus - mida kohalikud, läbivad turistid ja
kaugemategi maade elanikud Kanepist teavad ja miks Kanepisse tulla, on
suuresti valla elanike ja juhtide teha. Käsitleti nii interneti kui
teistel infokandjatel levitatava sõna kommunikeerimist erinevatele
sihtgruppidele – vallaelanikele, turistidele, asutustele ja
organisatsioonidele. Ühiselt leiti teema olevat märkimisväärselt tähtis,
et sellega peaks tegelema valla või kevadel loodud MTÜ Kanepi
Kommunikatsioonikeskus poolt vastava hariduse saanud ning kõrge eetika ja
motivatsiooniga edumeelne infojuht.

Päeva võtsid südamlike tänusõnadega kokku valla esindajad, kes kinkisid
heategevusega tegelejatele omalt poolt Euroopa, Ida-Euroopa ja Leedu
kaarte, mis sümboliseerisid laia maailma ja Kanepi avatust laiale
maailmale ning uutele ideedele. Tehtud töö tulemuste väärtust näitab
seegi, et läbiviidud ajurünnakute materjal on oluline algmaterjal valla
tulevikustrateegia määratlemisel ja nii Kanepi valla kui Kanepi aleviku
arengukavade korrigeerimisel kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas. Vallal
on kavas arenguideede kogumisel ja töötlemisel jätkata piirkonnaväliste
ekspertide kaasamist.

Tiivustatuna soojast vastuvõtust ning kuuldud tänusõnadest Kanepi
vallametnike ja ettevõtjate poolt, korraldab Klubi MM ajurünnaku ka
järgmisel aastal. Samuti jätkub ühistegevus Kanepi piirkonna hüvanguks
iga-aastase jätkuürituste sarjana. Käivad läbirääkimised Kanepi valla
sõprusklubi asutamiseks Tallinnas.

Lisainformatsioon:
Tõnu Toompark
Klubi Majandusmagister infojuht
tonu.toompark@mail.ee
+372 52 59703

Paavo Ala
Klubi Majandusmagister Ajurünnak 2004 moderaator paavo.ala@topcom.ee
+372 56 569 998

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

       © Majandusmagister  |  Kontakt  |  Sisukaart  |  in English