|   Eelinfod

 

 

 

 

 

 

Klubi MM Ajurünnak Kanepi pk. konkurentsivõime tõstmiseks

PRESSITEADE  26.04.2004

 

 

 

TTÜ MAJANDUS-

TEADUSKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

TTÜ Klubi Majandusmagister viis 23-25.aprillil Põlvamaal, Taevaskojas läbi ajurünnaku, mille eesmärgiks oli kaasa aidata Kanepi piirkonna arengule. Ajurünnak oli heategevusliku iseloomuga ning klubi konsultatsiooni eest tasu ei võtnud; kõik kulud kanti samuti ise. Osa võttis 20 majandusmagistrandi ning lisaks vallavanemad ja nende arendusnõunikud Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve valdadest.

 

Klubi Majandusmagister (klubi MM) on Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) majandusmagistrandide- ja magistrite klubi, mille eesmärgiks on propageerida taseme- ja täiendõpet ning elavdada akadeemilist suhtlemist ja sportlikke traditsioone. Majandusmagistrandid on õppinud ärikorraldust või rahvamajandust 5-7 aastat, samuti töötab enamus neist äriettevõtetes, riigiasutustes kas tipp- või keskastmejuhtidena või spetsialistidena.

 

Ajurünnakut korraldama ajendas Klubi MM soov osutada teadusliku tuge maapiirkondade peamise probleemi lahendamisel - kuidas tõsta elatustaset. Samuti oli see hea võimalus rakendada klubiliikmete teadmisi ja kogemusi Eesti maaelu edendamiseks. Peamiselt Tallinnas elavad ja töötavad magistrandid, said hea ülevaate, kuidas toimib majanduselu Eesti tõmbekeskustest väljaspool.

 

Ajurünnak leidis aset teist aastat, 2003 aastal külastasid majandusmagistrandid samal eesmärgil Vinni valda. Vinnis peetud ajurünnak sai esimeseks omalaadseks Eestis ning leidis sooja vastuvõttu vallaametnike seas.

 

Kutse Kanepisse ajurünnakut pidama, esitas Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Ain Jõesalu, kelle sõnul on objektiivset majanduslikku hinnangut Põlvamaal vaja just nimetatud piirkonnale.

 

Kahepäevase töö alguses moodustati valdkondade kaupa turismi, elukeskkonna, ettevõtluskliima ning tööstuse/teeninduse töörühmad. Viieliikmelised grupid analüüsisid oma valdkonna hetkeolukorda, selgitasid välja piirkonna tugevused ja nõrkused. Koostöös vallaametnikega identifitseeriti nelja valla arenguvõimalused ning seejärel koostati kondikava nende võimaluste ärakasutamiseks.

 

Võtmelahendusena esitas tööstuse-teeninduse töörühm omavalitsuste keskendumise väike ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse soodustamisele. Arvestades demograafilist olukorda (noored siirduvad linnadesse) ning hajaasustatust, ei pidanud magistrandid tõenäoliseks suurtööstuste tulekut Kanepi piirkonda.

 

Analüüsides piirkonna võimalusi soovitati kasutada ära olemasolevat loodusressurssi puhkemajanduse arendamiseks. Puudusena toodi esile turismiettevõtete vähene koostöö. Nende baasil saaks väheste kuludega üles ehitada võrgustiku, mis suudaks turistile välja pakkuda komplekse teenuspaketi. Samuti tõsteti esile kunagist ALMAVÜ lennuvälja, mille väljaehitamine väike-lennuväljaks koos lisateenustega ei jääks kindlasti Euroopa lennuturistide poolt märkamata.

 

Sarnaselt Vinni vallale tõdeti seekord ka Kanepis, et lisaväärtust lõpptootele antakse vähe. Olgu see siis põllumajandustoode või puit, peamiselt veetakse välja tooret, mis kohaliku elanikkonna elatustaseme ja tööhõive tõstmisele suuresti kaasa ei aita.

 

Lisaks ajurünnakule tegid magistrandid Kanepis ka sporti. Laupäeva õhtul toimus Kanepi koolis sealse meeskonnaga sõpruskohtumine võrkpallis ja rahvastepallis. Võrkpallis jäid peale magistrandid, rahvastepallis aga kohalikud. Vabaajaprogramm jätkus saunatamisega.

 

Ajurünnakule järgneval nädalal koostab klubiMM ajurünnaku tulemuste kohta raporti, mis edastatakse valdadele. Paari kuu pärast sõidavad ajurünnaku teemarühmade juhid taas Kanepisse, et läbi viia nn. jätku-ajurünnak. Kohtutakse vallaametnikega, eesmärgiga olla abiks ajurünnaku ideede rakendamisel.

 

Tiivustatuna soojast vastuvõtust Kanepi, Kõlleste, Laheda ja Valgjärve vallajuhtide poolt, korraldab Klubi Majandusmagister ajurünnaku ka järgmisel aastal.

 

Ajurünnaku korraldamisel olid klubile MM abiks TTÜ Üliõpilasesindus ning TTÜ Majandusteaduskond; karastusjookidega varustas klubi suursponsor Saku Õlletehas.

 

Tõnu Toompark,

klubiMM Avalike suhete juht

e-mail: tonu.toompark(ät)mail.ee

tel.: 5259703

 

Meediakajastus:

Kuku Raadio

Koit, Põlvamaa ajaleht

 

 
 
 
  Ajurünnakul osales 20 TTÜ majandusmagistrandi ja -magistrit
 
 
  Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Ain Jõesalu, kelle kutsel klubiMM Põlvamaale tuli, selgitamas Kanepi pk iseärasusi
 
 
  Pärast osavõtjate tutvustust ja sissejuhatavaid sõnavõtte, sõitsid ajurünnakul osalejad ekskurssioonile tutvumaks Kanepi, Kõlleste, Laheda ja Valgjärve vallaga
 
 
  Kanepi asula keskus omab pikka ajalugu
 
 
  Enn Ruusmaa tutvustamas Kanepi asula ajaloolist pärandit
 
 
  Pärast paaritunnist ekskurssiooni täitsid klubilised kõhtu Põlvas
 
 
  START: ajurünnak algas pihta; pildil ettevõtluskliima töörühm
 
 
  Ingrid Kase oponeerimas Üllar Koemetsa utoopilisele ideele
 
 
  Tööstuse ja teeninduse töörühm jõudis järeldusele, et kui nemad oleksid suurtööstur, siis Kanepisse nad oma tehast ei rajaks, kuna tööjõud on vana ning asustus on hajali
 
 
  Vallavanemate ning valla arendusnõunikud moodustasid oma töörühma ning said ülesandeks, kuidas avalikku teenust paremini kodanikule saadavaks teha
 
 
  Et mõttetegevus oleks terav, tehti mitu puhkepausi; pildil osavõtjad puid kallistamas, et jõudu juurde saada
 
 
  Turismi töörühm
 
 
  Elukeskkonna töörühm
 
 
  Pärast väsitavad ajurünnakut käivitus vabaajaprogramm
 
 
  Klubilised sõitsid tagasi Kanepisse, et sealse noortemeeskonnaga pidada sõpruskohtumised võrkpallis ja rahvastepallis
 
 
  Võrkpallis jäid peale magistrandid, rahvastepallis kohalikud
 
 
  Järgmine hommik algas virgutusvõimlemisega
 
 
  Hommikupoole toimus ajurünnaku tulemuste läbivaatamine ja värske pilguga ideede analüüsimine. Seejärel hakkasid töörühmad esinema oma töö tulemustega
 
 
  Turismi töörühma juht Tõnu Toompark soovitamas Kanepil välja töötada oma bränd
 
 
  Pärast magistrandide ettekandeid selgitas vallaametnike töörühm infomüra probleemi vallaelu juhtimisel
 
 
  Moderaator Paavo Ala andis üle kõigile Ajurünnakul osalejatele Tunnistuse isikliku panuse kohta
 
       

       © Majandusmagister  |  Kontakt  |  Sisukaart  |  in English